ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο χρήστης/επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών της Studenthouse.gr, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχόμενου και καλύπτουν ό,τι περιλαμβάνεται σε κάθε σελίδα του δικτυακού αυτού τόπου.

 

Η STUDENTHOUSE ΕΠΕ (εφεξής και χάριν συντομίας η Δικαιούχος) δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και τις τροποποιημένες προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας.

 

1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, λογοτύπων, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία ανήκει στη Δικαιούχο, και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με την δική μας ιστοσελίδα.

 

2. Υποχρεώσεις χρήστη/επισκέπτη

 

Ο χρήστης/επισκέπτης της Studenthouse.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη, μη προσήκουσα και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου, καθώς και με τις υποδείξεις και τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν . Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ).

Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή, αθέμιτη ή γενικώς μη προσήκουσα χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

 

3. Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

 

Η Δικαιούχος χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν", χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη κι εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.
Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού της τόπου, ούτε ακόμη την έλλειψη "ιών", είτε πρόκειται για το δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο τρίτο, μέσω του οποίου λαμβάνεται το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου.
Ως εκ τούτου η Δικαιούχος δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, λήψη απόφασης, διενέργεια ή μη επενδυτικής συναλλαγής προερχόμενη από την χρήση του δικτυακού της τόπου.

 

4. Αποκλεισμός συμβουλών

 

Ο,τιδήποτε παρέχεται στους χρήστες μέσω της Studenthouse.gr δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως με οικονομικό ή μη οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική ευθύνη των χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου κατά τα ως άνω οριζόμενα.

 

5. "Δεσμοί" (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους

 

H Studenthouse.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την χρήση/επίσκεψη των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Studenthouse.gr, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου o χρήστης οφείλει να απευθυνθεί. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

 

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί ότι η Δικαιούχος,  υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2006 και σήμερα ισχύει, να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Δικαιούχου) από την επίσκεψη του χρήστη στο site  με σκοπό:

 • την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η ιστοσελίδα στους χρήστες/επισκέπτες της

 • την εν γένει ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη

 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη/επισκέπτη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του site

 • την ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα όπως newsletters, νέες προσφορές, αγγελίες κ.α.

 • την εύρυθμη λειτουργία του ιστοσελίδας

 • κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια


Επιπλέον, στην περίπτωση των "δεσμών" προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός τόπος της Δικαιούχου δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα ,αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Επιπλέον, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης του άρθρου 13 Ν.2472/97 απευθύνοντας επιστολή, fax ή προσωπική επίσκεψη στην Α.Π.Δ.Π.Χ.(οδός Κηφισίας 1-3, Αθήνα, τ.κ. 11523) και εξαιρεθεί στο μέλλον από κάθε επεξεργασία και διαφημιστική ή άλλη άμεση εμπορική επικοινωνία.

 

7. Αποζημίωση

 

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του φορέα του δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε τον φορέα του δικτυακού μας τόπου στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ή οποιασδήποτε ζημίας υποστεί από τη συμπεριφορά σας αυτή.

 

8. Ασφάλεια συναλλαγών

Η Δικαιούχος, προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της υιοθετεί διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. Τηλεφωνικά) ώστε να προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή και να βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά κατά τη σύνδεσή σας σε αυτό χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τήν σύνδεση στην ιστοσελίδα της Δικαιούχου.

 

 

 

9. Cookies

 

Ο χρήστης αποδέχεται ότι η Δικαιούχος δύναται να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον χρήστη υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία του επισκέπτη/χρήστη, όπως όνομα (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό, κατά την επόμενη επίσκεψή του να μην είναι αναγκαία η υποβολή των ανωτέρω δεδομένων για την είσοδο και πλοήγηση αυτού (του χρήστη) στην ιστοσελίδα.

 

10. Ο χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site θα πρέπει:

 1. να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, όπως αυτά ζητούνται στο site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του

 2. να ενημερώνει επιμελώς το site άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη

 

 

11. Ανάρτηση αγγελιών εκμισθώσεως ακινήτων

 

 1. Οι χρήστες που επιθυμούν, αναρτούν στην Studenthouse.gr μας δωρεάν την αγγελία εκμισθώσεως (ενοικίασης) των ακινήτων τους. Οφείλουν, με ευθύνη τους, να δίδουν αληθή στοιχεία και περιγραφή περί του ακινήτου, της ταυτότητάς τους και του τρόπου επικοινωνίας μαζί τους

 2. Υποχρεούνται, σε περίπτωση εκμισθώσεως του ακινήτου τους, να κατεβάσουν χωρίς καθυστέρηση την σχετική αγγελία από την ιστοσελίδα μας. Σε κάθε περίπτωση, ως μέγιστο διάστημα παραμονής της αναρτημένης αγγελίας στον ιστότοπό μας ορίζονται οι δύο (2) μήνες. Μετά το πέρας των δύο (2) μηνών η δικαιούχος δικαιούται αυτομάτως να κατεβάσει την αναρτηθείσα αγγελία

 3. Απαγορεύεται ρητώς η με οποιοδήποτε τρόπο απαίτηση και καταβολή μεσιτικής προμήθειας ή άλλης αμοιβής από τους χρήστες-μισθωτές ή μεσίτες προς τους χρήστες-εκμισθωτές

 4. Στην περίπτωση που η δικαιούχος γίνει δέκτης τέτοιων καταγγελιών που θα αφορούν τη μη τήρηση του ανωτέρω όρου χρήσης, θα υποστέλλει άμεσα όλες τις αναρτήσεις του καταγγελθέντος χρήστη-μισθωτή, εις βάρος του οποίου διατυπώθηκαν οι καταγγελίες, απαγορεύοντας δια παντός τη χρήση του ιστότοπού της από αυτόν. Ο εν λόγω χρήστης θα ευθύνεται για κάθε ζημία που πιθανόν θα προκαλέσει στη δικαιούχο ή τον καταγγέλλοντα χρήστη

 

 

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

 

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των χρηστών συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν αναφυόμενων διαφορών εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης, για την ισχύ της σύμβασης καθώς και για την ερμηνεία αυτής είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τα Δικαστήρια των Αθηνών.